กรมพัฒน์ฯ หนุนธุรกิจโลจิสติกส์ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน พร้อมรับมือกับธุรกิจ e-Commerce บูม

กรมพัฒน์ฯ หนุนธุรกิจโลจิสติกส์ใช้เทคโนโลยีลดต้นทุน
พร้อมรับมือกับธุรกิจ e-Commerce บูม
 
                     กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรม SMEs Networking Via Application โดยจับมือกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สถาบันการเงิน และสมาคมด้านโลจิสติกส์ ผลักดันธุรกิจขนส่งใช้แอพพลิเคชั่น LTMA ช่วยประหยัดพลังงาน ลดต้นทุนการขนส่ง บริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมืออาชีพ พร้อมส่งผู้ประกอบธุรกิจขนส่งภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ เข้าร่วมกิจกรรม ช่วยปั้นให้ธุรกิจยืนได้บนมาตรฐานสากล รองรับการเติบโตของ e-Commerce
                     นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มุ่งพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจไทยสามารถแข่งขันได้ มีมาตรฐานทัดเทียมสากล โดยเฉพาะปัจจุบันธุรกิจ e-Commerce ที่ผู้บริโภคหันมาซื้อขายสินค้าผ่านทางออนไลน์เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ทำให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงลูกค้าได้ง่าย ตรงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น และยังเป็นช่องทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพและทรงอิทธิพลมากที่สุด ในระดับโลกรวมถึงในประเทศไทยก็เช่นกัน จากการคาดการณ์อัตราการเติบโตของมูลค่าอีคอมเมิร์ซในประเทศไทยปี 2560 พบว่า มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยจะมีมูลค่ารวมประมาณ 2,812,592.03 ล้านบาท ทำให้ในปีนี้อาจเติบโตเพิ่มขึ้นถึง9.86%
                    อธิบดี กล่าวต่อว่า "จากการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce อย่างก้าวกระโดดทำให้มองเห็นถึงโอกาสสำคัญของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอย่างธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นประเภทธุรกิจที่กรมฯ ให้การส่งเสริมมา โดยตลอด เพราะเป็นธุรกิจที่มีความสำคัญต่อการตลาดในประเทศ กรมฯ ได้ส่งเสริมให้ธุรกิจสามารถบริหารจัดการคุณภาพได้ทัดเทียมตามแบบมาตรฐานสากล สร้างโอกาสทางการตลาดเชื่องโยงกับซัพพลายเชน และสร้างเครือข่ายทางพันธมิตรได้ครบวงจร ทำให้ปัจจุบันมีธุรกิจโลจิสติกส์ที่กรมฯ พัฒนาจนสามารถผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO แล้วจำนวน 679 ราย และในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 กรมฯ จะจัดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "SMEs Networking Via Application