ธรรมาภิบาลกับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตร "การมีธรรมาภิบาล
กับการวิเคราะห์งบการเงินสำหรับผู้ประกอบการ" ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560