พาณิชย์จับมือ MOC Biz Club เพิ่มที่ยืนให้ 'สินค้าชุมชน' ขายได้ในท้องถิ่น ผ่านกลไก 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' ช่วยลดค่าขนส่งโลจิสติกส์ หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต

พาณิชย์จับมือ MOC Biz Club เพิ่มที่ยืนให้ 'สินค้าชุมชน' ขายได้ในท้องถิ่น
ผ่านกลไก 'ร้านธงฟ้าประชารัฐ' ช่วยลดค่าขนส่งโลจิสติกส์ หนุนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโต
 
                        กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับ Biz Club Thailand และเครือข่าย MOC Biz Club คัดสรรสินค้าชุมชนจากสมาชิกกว่า 10,000 ราย ให้เจ้าของร้านธงฟ้าประชารัฐ เจรจาจับคู่ คัดเลือกสินค้าไปจำหน่าย ช่วยเพิ่มรายได้ให้ร้านค้า เพิ่มพื้นที่ขายของให้ผู้ผลิตสินค้าชุมชน ลดอุปสรรคด้านโลจิสติกส์ และสร้างการรับรู้ในท้องถิ่น
                        นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า จากผลสำเร็จในการดำเนินโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อผู้มีรายได้น้อยของรัฐบาล ซึ่งกระทรวงพาณิชย์มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลร้านธงฟ้าประชารัฐที่ขณะนี้มีจำนวนถึง 18,000 ร้านค้าทั่วประเทศ เกิดการสร้างเศรษฐกิจที่แข็งแรงจากฐานราก ร้านค้าในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการฯ สามารถเพิ่มยอดขายได้หลายเท่าต่อเดือนเป็นผลมาจากการจับจ่ายจากภาคประชาชนในระดับท้องถิ่นที่หันมาเลือกซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าประชารัฐซึ่งทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระดับท้องถิ่นได้อย่างคล่องตัว จะเห็นได้จากข้อมูลของกรมบัญชีกลางที่พบว่า ช่วงเดือนแรกตั้งแต่ประชาชน เริ่มมาใช้สิทธิ (1 ต.ค.- 14 ธ.ค.60) ผ่านการใช้จ่ายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเกิดเงินหมุนเวียนมากถึง 7,500 ล้านบาท
                      อย่างไรก็ดี กระทรวงพาณิชย์ ได้มอบหมายให้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า (นางกุลณี อิศดิศัย) ต่อยอดความสำเร็จของร้านธงฟ้าประชารัฐเพื่อให้เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าชุมชน โดยกรมฯ ได้หารือร่วมกับ Biz Club Thailand และเครือข่าย MOC Biz Club องค์กรภายใต้การสนับสนุนของกระทรวงพาณิชย์ที่มีเครือข่ายอยู่ทั่วประเทศกว่า 10,000 ราย เป็นศูนย์รวมผู้ผลิตสินค้าชุมชน ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของสมาชิก และสินค้า OTOP เพื่อร่วมกันคัดเลือกสินค้าที่มีคุณภาพและเหมาะสมที่จะเข้าไปจำหน่ายในร้านธงฟ้าประชารัฐในแต่ละท้องถิ่น
                       รมว. กล่าวต่อว่า "สำหรับขั้นตอนต่อไปเมื่อกระทรวงฯ ได้คัดเลือกผู้ผลิตสินค้าชุมชนแล้ว ในส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ประมาณเดือนมกราคม 2561) จะมีการจัดกิจกรรมจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ผลิตสินค้ากับร้านธงฟ้าประชารัฐได้มีโอกาสเลือกสินค้าจากผู้ผลิตโดยตรงเพื่อนำไปจำหน่ายในร้านค้าของตนเอง และในส่วนภูมิภาคสำนักงานพาณิชย์จังหวัดจะดำเนินการคัดเลือกสินค้าร่วมกับเครือข่าย MOC Biz Club ในแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ การนำสินค้าชุมชนเข้าไปจำหน่ายในร้านค้าอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการเข้าร่วมเป็นร้านธงฟ้าประชารัฐโดยร้านค้าจะต้องมีการจำหน่ายสินค้าชุมชน หรือสินค้า OTOP ภายในร้านด้วย"
                       "ความร่วมมือกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ Biz Club Thailand และเครือข่าย MOC Biz Club ครั้งนี้ นอกจากจะช่วยส่งเสริมให้เศรษฐกิจฐานรากเป็นตัวนำและขับเคลื่อนการค้าในประเทศแล้ว ในส่วนของผู้ประกอบธุรกิจยังเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดทำให้สินค้ากลายเป็นที่รู้จักในท้องถิ่น เนื่องจากร้อยละ 80 ของสมาชิก MOC Biz Club เป็นธุรกิจขนาดเล็กในพื้นที่และผลิตสินค้าท้องถิ่นหรือสินค้าชุมชน ซึ่งสามารถลดภาระด้าน การขนส่งสินค้า (Logistics) ได้โดยไม่ต้องขนส่งสินค้าไปยังพื้นที่ที่ห่างไกลซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนและลดความเสียหายต่อสินค้าได้อีกด้วย" รมว. กล่าวในท้ายที่สุด
 
*************************************
ที่มา : กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ                                                                                            ฉบับที่ 29 / วันที่ 25 ธันวาคม 2560