โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ปี 2561

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
"โครงการสร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ ปี 2561" ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันศุกร์ทึี่ 22 ธันวาคม 2560