ข้าราชการแบบไหน ในใจประชาชน ครั้งที่ 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมสัมมนาโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น เรื่อง "ข้าราชการแบบไหนในใจประชาชน" ครั้งที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่
26 ธันวาคม 2560