พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติภาครัฐ

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยแนวร่วมปฏิบัติภาครัฐ
(Thailand's Public Sector Collective Action Coalition Against Corruption : PCAC) ขับเคลื่อนปีแห่งการ
อำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาตของทางราชการ ต่อต้านการรับสินบนทุกรูปแบบ ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ และหน่่วยงานรัฐวิสาหกิจ ที่เกี่ยวข้องกับการค้า การลงทุน และสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ โดยมีนายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมลงนามฯ
ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี เมื่อวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560