บูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจ

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และหอการค้าไทย ประเด็น "บูรณาการความร่วมมือด้านการส่งเสริมธุรกิจระหว่างกระทรวงพาณิชย์
กับ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย" โดยมีนางกุลณี อดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้องรับรอง
ชั้น 11 กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561