ตรวจสอบภาวะราคาสินค้า

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า  ออกตรวจสอบภาวะราคาสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อติดตามสถานการณ์และป้องปรามการปรับขึ้นราคาเอาเปรียบผู้บริโภค ณ ตลาดห้วยขวาง เขตดินแดง กรุงเทพฯ เมื่อวันพุธที่ 10 มกราคม 2561