ยกระดับร้านค้าชุมชน

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรี
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) "การพัฒนายกระดับ
ร้านค้าชุมชน" ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กับ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ
และพิธีเปิดงาน "สร้างเศรษฐกิจชุมชนรวมพลคนฐานราก" ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561