95 ปี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในกระทรวงพาณิชย์ และเป็นประธานพิธีสงฆ์
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า ครบรอบ 95 ปี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ
เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 16 มกราคม 2561