แนวทางบูรณาการส่งเสริมการตลาดของเศรษฐกิจฐานราก

นางกุลณี  อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม "แนวทางการบูรณาการส่งเสริมการตลาด
ของเศรษฐกิจฐานราก" ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561