แนวทางในการดำเนินโครงการประชารัฐ

นางสาวบรรจงจิตต์ อังศุสิงห์ รองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางในการดำเนินโครงการประชารัฐเพื่อผลักดันให้เป็นรูปธรรม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561