หารือผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้ประกอบการให้บริการโลจิสติกส์
โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เข้าร่วมประชุม ณ ห้องกิติยากรวรลักษณ์ ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันอังคารที่ 23 มกราคม 2561