สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "สร้างธุรกิจสู่ e-Commerce" รุ่นที่ 1 ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 11
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 17-18 มกราคม 2561