เตรียมความพร้อมการต่ออายุหนังสือรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมเรื่อง "เตรียมความพร้อมการต่ออายุหนังสือรับรองระบบการพิมพ์ออกหนังสือรับรองและสำเนาเอกสารที่ต้องรับรองทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Certificate)"
ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561