อบรมหลักสูตร Restaurant 4.0 รุ่นที่ 3

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมหลักสูตร "Restaurant 4.0" รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 12 มีนาคม 2561