แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการฐานราก

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) และเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เพื่อหารือแนวทาง
ร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการฐานราก และขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 11
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561