แนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจบริการ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมแนวทางความร่วมมือในการเชื่อมโยงธุรกิจบริการเพื่อผลักดันเศรษฐกิจฐานราก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน ณ ห้องม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 31 มกราคม 2561