ทบทวนกฎหมายหอการค้า และการมีส่วนร่วมในงานบริการ

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เพื่อทบทวนกฎหมายหอการค้า และการมีส่วนร่วมในงานบริการ ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561