เปิดตัวโครงการ YEN-D 4.1 Season IV

นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดตัวโครงการ YEN-D 4.1
Season IV (Young Entrepreneur Network Development Program) โครงการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการรุ่นใหม่
ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยมีผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ  ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น 4
สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561