คณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรองอุทธรณ์ ครั้งที่ 26(1/2561) โดยมีนางสาวจงจิตต์ หลีกภัย ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพบัญชี
เป็นประธาน ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561