แนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงิน

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทาง
การเชื่อมโยงข้อมูลงบการเงินระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและกรมสรรพากร ณ ห้องประชุมม่วงระย้า
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561