ทำบุญอุทิศส่วนกุศล

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตข้าราชการ/ลูกจ้าง
กรมทะเบียนการค้า และกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมฯ
เข้าร่วม ณ ห้องอเนกประสงค์ ชั้น 12 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561