การจัดทำเว็บไซต์ของดีทั่วไทย

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือการจัดทำเว็บไซต์
ของดีทั่วไทย ณ ห้องม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561