หารือคณะผู้แทนจาก Business Sweden

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือคณะผู้แทนจาก Business Sweden
เกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานร่วมกันในการอำนวยความสะดวกด้านการประกอบธุรกิจของบริษัทสวีเดน
ในประเทศไทย และความเป็นไปได้ในการจัดตั้งบุคคล คณะบุคคล หรือองค์กรขึ้นในกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ณ ห้องประชุมม่วงเทพรัตน์ ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561