เครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจ MOC Biz Club

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางเครือข่าย
ผู้ประกอบธุรกิจ MOC Biz Club ช่วยเหลือและส่งเสริมสนับสนุนผู้ประกอบการขนาดเล็ก Micro SMEs
ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561