พิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกและส่งเสริมร้านอาหาร Thai Select ณ ห้องประชุมม่วงระย้า
ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561