กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน

กรมพัฒน์ฯ อำนวยความสะดวกภาคธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา
ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน
 
                  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า อำนวยความสะดวกผู้ประกอบธุรกิจเต็มสูบ ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท เปลี่ยนเป็นชำระเงินสดแทน เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา เตรียมความพร้อมมุ่งสู่บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4.0 อย่างสมบูรณ์
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า "กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ยกเลิกการปิดอากรแสตมป์ในเอกสารการจดทะเบียนนิติบุคคลทุกประเภท และเปลี่ยนเป็นการชำระเงินสดแทน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ประกอบธุรกิจให้มีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา ยกเว้นการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียนเท่านั้นที่ยังสามารถติดอากรแสตมป์หรือชำระเงินสดแทนได้เพื่อให้มีผลทางกฎหมายอย่างครบถ้วน"
                 "สืบเนื่องจากกรมฯ ได้ลงนาม "บันทึกข้อตกลงว่าด้วยการจัดเก็บอากรแสตมป์แทนกรมสรรพากร สำหรับตราสารที่ต้องเสียอากรแสตมป์ตามประมวลรัษฎากรที่เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคคล" กับ กรมสรรพากร และกรมสรรพากรได้ออกประกาศอธิบดีกรมสรรพากรเกี่ยวกับอากรแสตมป์ (ฉบับที่ 56) เรื่อง กำหนดวิธีการชำระอากรเป็นตัวเงินแทนการปิดแสตมป์อากรสำหรับตราสารบางลักษณะ และเสนอออกระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับชำระและนำส่งเงินค่าอากรแสตมป์จากการจดทะเบียนนิติบุคคล พ.ศ. 2560 เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับชำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน เช่น การออกใบเสร็จรับเงิน การนำเงินส่งคลัง การทำรายงาน และการหักเงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บอากรแสตมป์ เป็นต้น"
                  อธิบดีฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า "กรมฯ จึงได้มีการรับชำระค่าอากรแสตมป์เป็นตัวเงินทั้งเอกสารจดทะเบียน นิติบุคคลที่ยื่นผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ e-Registration และการยื่นจดทะเบียนนิติบุคคลผ่านช่องทางปกติ (walk in) ฉะนั้น ผู้ขอจดทะเบียนจึงไม่ต้องใช้วิธีชำระค่าอากรแสตมป์โดยปิดอากรแสตมป์เป็นดวงอีกต่อไป แต่เปลี่ยนมาเป็นการชำระด้วยเงินสดแทน อย่างไรก็ตามในส่วนของหนังสือมอบอำนาจให้ดำเนินการจดทะเบียน นิติบุคคลนั้น ยังคงสามารถติดอากรแสตมป์ได้อยู่ หรือจะขอชำระเป็นเงินสดแทนก็ได้"
                  ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ กองทะเบียนธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร 0 2547 4440, 0 2547 4439 e-Mail : Regis@dbd.go.th สายด่วน 1570 หรือ www.dbd.go.th
 
 *********************************
ที่มา : กองทะเบียนธุรกิจ                                                                                                  ฉบับที่ 51 / วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561