แนวทางการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือ
ในการพัฒนาธุรกิจร้านอาหารไทยเชื่อมโยงเศรษฐกิจฐานราก ณ ห้องประชุมม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561