แนวทางการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการฐานราก

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมร่วมกับผู้บริหารของสำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) บริษัท พีเอ็มจี คอร์ปอเรชั่น จำกัด และเครือข่ายธุรกิจ
MOC Biz Club เพื่อหารือแนวทางร่วมกันในการส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการฐานราก Micro SMEs และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจภูมิภาค ณ ห้องประชุมชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561