เปิดฤดูกาลยื่นงบการเงินประจำปี 2560

เปิดฤดูกาลยื่นงบการเงินประจำปี 2560
กรมพัฒน์ฯ ชวนนิติบุคคล ส่งงบผ่าน DBD e-Filing ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด
หลีกเลี่ยงปัญหา overload จากการใช้งานระบบ DBD e-Filing
 
                กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เชิญชวนนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ DBD e-Filing ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาความหนาแน่น (overload) จากการใช้งานระบบ DBD e-Filing สามารถส่งได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทุกที่ ทุกเวลา ง่าย สะดวก และรวดเร็ว รวมถึงจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง
ต่อการพัฒนาประเทศ และเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางการค้าให้มีความเข้มแข็งทัดเทียมระดับสากล
                นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เผยถึง ระบบการนำส่งงบการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ประจำปี (DBD e-Filing) ว่ามีความพร้อมกว่าร้อยละ 99 ในการรองรับปัญหาความหนาแน่น (overload) จากการใช้งานระบบ DBD e-Filing ในช่วงสัปดาห์สุดท้าย จึงอยากขอความร่วมมือนิติบุคคลให้นำส่งงบการเงินผ่านระบบ DBD e-Filing เนิ่นๆ เพื่อลดความสุ่มเสี่ยงการเสียค่าปรับจากการนำส่งงบการเงินล่าช้า รวมถึงช่วยให้ผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีสามารถวางแผนงานได้ โดยสามารถจัดเตรียมงบการเงินและนำส่งต่อกรมได้ทันเวลา หากวางแผนได้ดีแล้วก็ย่อมจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทเอง
                สำหรับสาระสำคัญของ "หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นงบการเงินประจำปี