พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและนำส่งข้อมูลงบการเงินให้กรมสรรพากร

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการรับและนำส่งงบการเงินให้กรมสรรพากรสำหรับผู้ประกอบการที่ยื่นงบการเงินทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (DBD e-Filing) ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าและยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้นิติบุคคล
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Filing) ของกรมสรรพากร โดยมีผู้บริหารของทั้งสองหน่วยงานร่วมเป็นสักขีพยาน
ณ ห้องพระอุเทน 2 ชั้น 2 อาคารกรมสรรพากร เมื่อวันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561