แม่บ้านมืออาชีพ

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
"แม่บ้านมืออาชีพ" เพื่อสร้างอาชีพให้แก่ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ว่างงาน
ตามนโยบายของรัฐบาล ณ ห้องประชุมสนม สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
เมื่อวันจันทร์ที่ 5 มีนาคม 2561