4 สมาคมสานสัมพันธ์ ร่วมใจสนับสนุนนโยบาย RD,DBD & FAP

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนายประสงค์ พูนธเนศ อธิบดีกรมสรรพากร ร่วมงาน
"4 สมาคมสานสัมพันธ์ ร่วมใจสนับสนุนนโยบาย RD,DBD & FAP" จัดโดย สมาคมสำนักงานบัญชีและกฎหมาย
สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย สมาคมสำนักงานบัญชีคุณภาพ และสมาคมสำนักงานบัญชีไทย
ณ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 7 มีนาคม 2561