สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงทฤษฎี และเชิงปฏิบัติการในลักษณะสถานการณ์จำลอง (Simulation)
หลักสูตร สร้างนักบัญชีคุณภาพรุ่นใหม่ (Young & Smart Accountants) ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561