พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise

นางลลิดา จิวะนันทประวัติ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม
"พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบธุรกิจสู่การเป็น Smart Enterprise" ณ โรงแรมริชมอนด์ สไตลิช
คอนเวนชั่น จ.นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ 14 มีนาคม 2561