ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้า

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานมอบนโยบายและเปิดงาน
"ทิศทางการขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าในช่วงครึ่งหลังของกระทรวงพาณิชย์ ปีงบประมาณ 2561"
โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค
 ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า พร้อมด้วยผู้บริหาร
กระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วมงาน ระหว่างวันที่ 16-17 มีนาคม 2561 ณ โรงแรม Wellcome World Beach
Resort & Spa พัทยา จ.ชลบุรี  ภายในงานผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันจัดทำแผนขับเคลื่อน
การทำงานในช่วงครึ่งปีหลัง ประกอบด้วย 5 เรื่องหลัก ได้แก่ เศรษฐกิจฐานราก อี-คอมเมิร์ซ
สินค้าเกษตร การส่งออก และ Big Data เพื่อมุ่งสู่การเป็น Smart Ministry