นายทะเบียนระดับเข้มข้น รุ่นที่ 2/2561

นายสาโรจน์ สุวัตถิกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการฝึกอบรมหลักสูตร
"นายทะเบียนระดับเข้มข้น" รุ่นที่ 2/2561 ณ ห้องม่วงมงคล ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561