กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN

กระทรวงพาณิชย์ จัดงานเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN
รวมพลเจ้าของธุรกิจทั่วอีสานทั้ง 20 จังหวัด เสริมคมความรู้ เพิ่มพูนเพื่อนทางธุรกิจ
เตรียมพร้อม Go Inter สู่ประเทศในกลุ่ม CLMV
 
                   กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน Biz Club ESAN เชื่อมโยงผู้ประกอบธุรกิจสมาชิก MOC Biz Club ภาคอีสานทั้ง 20 จังหวัดเข้าร่วมพัฒนาความรู้เปิดมุมมองธุรกิจใหม่ๆ ที่จะไม่หยุด แค่ในประเทศ แต่พร้อมเดินหน้าสร้างโอกาสการค้าดินแดนลุ่มน้ำโขงสู่ตลาด CLMV จากศักยภาพของพื้นที่ ติดกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับนักธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ ต่อยอดไปสู่การเป็นเพื่อนแท้ทางธุรกิจที่เกื้อกูลซึ่งกันและกัน พร้อมโชว์ผลงานย้ำความสำเร็จของการจัดกิจกรรม MOC Biz Club ปี 60 สร้างมูลค่าการค้าได้กว่า 1.2 พันล้านบาท
                  นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจ Biz Club ESAN ในระหว่างวันที่ 19-20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น เป็นกิจกรรมภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club โดยกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าดำเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นหรือภูมิภาค (Local Economy) ร่วมกับพาณิชย์จังหวัด ผ่านกลไกเครือข่าย MOC Biz Club 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจในแต่ละพื้นที่ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงในแต่ละภูมิภาค มีกำหนดจัดใน 4 ภูมิภาค ที่ผ่านมาได้ดำเนินการจัดกิจกรรมแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ภาคเหนือ (17 จังหวัด) ณ จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ 18 -19 มกราคม 61 และ ครั้งที่ 2 ภาคกลางและตะวันออก (26 จังหวัด) ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 17 - 18 มีนาคม 2561
                   อธิบดี กล่าวเพิ่มเติมว่า "ในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรม Biz Club ESAN ครั้งที่ 3 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) มีจังหวัดผู้ประกอบการจาก 20 จังหวัดเข้าร่วมงาน และมีกำหนดจัดงานครั้งที่ 4 ในพื้นที่ภาคใต้ (14 จังหวัด) ณ จังหวัดภูเก็ต (ประมาณ เม.ย.61) ความพิเศษของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นอกจากจะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ และเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจระหว่างกันแล้ว จะมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบธุรกิจในภาคอีสานให้ 'เปิดรับโอกาสและความร่วมมือด้านต่างๆ' กับประเทศ ประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่ม CLMV ซึ่งมีพื้นที่ชายแดนติดต่อกับภาคอีสานของไทยส่งผลให้เกิดการค้าขายระหว่างกันสอดรับกับแนวทางของเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ที่เน้นพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถให้กับผู้ประกอบการฐานรากให้เติบโตได้ทั้งในประเทศและพร้อมแข่งขันกับต่างประเทศอย่างเข้มแข็ง"
                   สำหรับกิจกรรมจะเป็นการบรรยายที่น่าสนใจจากผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในแวดวงของธุรกิจ อาทิ หัวข้อ ภาพรวมเศรษฐกิจการค้า การลงทุนในภาคอีสาน ปี 2018 และแนวโน้มเศรษฐกิจ ทิศทาง โอกาสสู่สนามการค้าของผู้ประกอบการไทย, โอกาสและความร่วมมือทางการค้าดินแดนลุ่มน้ำโขงสู่ตลาด CLMV, การเชื่อมโยงและ ทำการค้าการลงทุนกับประเทศ สปป. ลาว กัมพูชา และจีน รวมไปถึงการเสวนาด้านการพัฒนาเชื่อมโยงความร่วมมือและทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ จากประธานเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ในภาคอีสานด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้ จะทำให้สมาชิกเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club เกิดแนวความคิดและมองเห็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ไม่ได้หยุด แค่เพียงในประเทศไทยและยังสามารถใช้ประโยชน์จากการมีภูมิภาคที่ติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านในการทำธุรกิจระหว่างประเทศ โดยอาศัยการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก MOC Biz Club ในท้องถิ่น อาทิ การเกื้อกูลกันในวัตถุดิบการผลิตสินค้าต่างๆ และธุรกิจด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น
                    "ปัจจุบันเครือข่าย MOC Biz Club ในการส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ทั้ง 77 จังหวัด มีสมาชิกจำนวน 10,535 ราย แบ่งเป็น 5 ภาคได้แก่ ภาคกลาง มีสมาชิก 3,403 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีสมาชิก 2,593 ราย ภาคเหนือ มีสมาชิก 2,537 ราย ภาคใต้ มีสมาชิก 1,318 ราย และภาคตะวันออก มีสมาชิก 684 ราย สำหรับประเภทธุรกิจที่สมาชิก MOC Biz Club ดำเนินกิจการมากที่สุด 5 อันดับคือ OTOP และวิสาหกิจชุมชน, เครื่องแต่งกายและเครื่องประดับ, อาหารและเครื่องดื่ม, สุขภาพและความงาม และสินค้าเกษตรและอาหารแปรรูป ตามลำดับ ทั้งนี้ การส่งเสริมการรวมกลุ่มสมาชิก MOC Biz Club จะเป็นการเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบธุรกิจในท้องถิ่นที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้รวมตัวกันเพื่อสร้างเครือข่ายและร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่ ช่วยสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันแก่ผู้ประกอบธุรกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งจากภายใน (Strength form Within) เชื่อมโยงสู่ประชาคมโลก (Connect to the World) และเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก (Local Economy) ตามนโยบายของรัฐบาล ดังจะเห็นได้จากผลสำเร็จอย่างดียิ่งของการดำเนินงานด้านการส่งเสริม MOC Biz Club ตลอดปี 2560 ที่ผ่านมา สามารถสร้างพื้นที่นำเสนอสินค้าให้สมาชิก และการเจรจาธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศผ่านกิจกรรมต่างๆ จำนวน 1,373 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงาน 9,188 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากถึง 1,273,456,796 ล้านบาท" อธิบดี กล่าวในท้ายที่สุด
 
********************************
ที่มา : กองธุรกิจภูมิภาคและชุมชน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า                                                           ฉบับที่ 65 / วันที่ 20 มีนาคม 2561