ยกระดับมาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ เป็นประธานเปิดกิจกรรม
"เสริมสร้างความเข้าใจ แนวทางการประเมิน วิเคราะห์ศักยภาพธุรกิจ" โครงการยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ ปี 2561 ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561