พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอ (ภาคอีสาน)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า พัฒนาระบบบริหารจัดการเครือข่ายคลัสเตอร์สิ่งทอ (ภาคอีสาน)
ระหว่างวันที่ 19 - 20 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมอวานี ขอนแก่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์
จังหวัดขอนแก่น
 
นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมพูดคุยพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำ และให้กำลังใจ
ผู้ประกอบธุรกิจสิ่งทอกลุ่มภาคอีสาน ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน ผู้ผลิตวัตถุดิบ ร้านค้า
และผู้ประกอบการ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จำนวนกว่า 200 ราย ที่เข้ารับการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
และเชื่อมโยงการตลาดในรูปแบบคลัสเตอร์ธุรกิจสิ่งทอของภาคอีสาน สร้างระบบ Ecosystems ให้เกิดเครือข่าย
ธุรกิจที่เชื่อมโยงเกื้อกูลการค้าซึ่งกันและกัน พัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ตลอดจนสร้าง
โอกาสทางการค้า อันเป็นการสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการฐานราก ซึ่งผู้ประกอบการที่
เข้าร่วมการพัฒนาต่างได้รับประโยชน์ และมีความพึ่งพอใจที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดกิจกรรมดีๆ ที่จะ
สามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบธุรกิจได้ ทั้งการเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ผู้ประกอบการ