พิธีลงนามความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ
ด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
ร่วมลงนามกับ 5 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการปกครอง กรมการขนส่งทางบก และสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์  เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนกรณีนำสังหาริมทรัพย์มาจดจำนองหรือหลักประกันทางธุรกิจ พร้อมตรวจสอบข้อมูลได้ทันที ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ ถ.เพชรบุรี เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561