สงกรานต์ 2561 พาณิชย์สืบสานประเพณีไทย

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป เนื่องในงาน
สงกรานต์ 2561 พาณิชย์ สืบสานประเพณีไทย โดยมีนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีรช่วยว่าการ
กระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูง และบุคลากรกระทรวงพาณิชย์ เข้าร่วม ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร
ชั้น 4 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561