ประชุมหารือสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน

นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ประชุมหารือร่วมกับดร.พจน์ อร่ามวัฒนานนท์ (สนช.)
นายกสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซียน และผู้บริหารสมาคมฯ ณ ห้องประชุม ชั้น 17 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561