แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมหารือร่วมแนวทาง
การดำเนินโครงการ CAC SME Certification ร่วมกับคณะกรรมการโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านการทุจริต (Thailand's Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC)
ณ ห้องประชุม ชั้น 16 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2561