เทคนิคการเขียน TOR

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "เทคนิคการเขียน TOR"  ให้แก่ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561