สานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club 14 จังหวัดภาคใต้

      นางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การสานพลังสร้างเครือข่าย MOC Biz Club 14 จังหวัดภาคใต" ภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายธุรกิจ MOC Biz Club ปีงบประมาณ 2561" โดยมีนายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช ปลัดจังหวัดภูเก็ต นายเดชา เพ็ชรวงศ์ พาณิชย์จังหวัดภูเก็ต และ ดร.กรัณย์  สุทธารมณ์ ประธาน Biz Club THAILAND ให้การต้อนรับ เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 ณ โรงแรมเพิร์ล ภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
     การสัมมนาฯ ในครั้งนี้มีสมาชิกและผู้ประกอบการ Moc Biz Club 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าร่วมกว่า 200 ราย ซึ่งนอกจากจะเชื่อมโยงเครือข่ายทางธุรกิจแล้ว ยังจะมุ่งเน้นการสร้างสังคมผู้ประกอบการ (Entrepreneur Society) เพื่อเชื่อมโยงสู่ตลาดโลก โดยใช้กลยุทธ์  การสร้างความแตกต่างด้วยนวัตกรรมสู่การเป็น "ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม" หรือ IDE : Innovation Driven Entrepreneurship