คณะทำงาน e-Commerce Big Bang

นายสกนธ์ วรัญญูวัฒนา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน
e-Commerce Big Bang โดยมีนางกุลณี อิศดิศัย อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เข้าร่วมประชุม ณ ห้อง
พิพิธสมบัติ ชั้น 6 สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561