การประชุมรับฟังความคิดเห็นยกร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินอื่นฯ

นายสำรวย แดงด้วง รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นประธานการประชุมรับฟังความคิดเห็น
ประกอบการพิจารณายกร่างกฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินอื่นเป็นหลักประกันทางธุรกิจ ตาม พ.ร.บ.
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ณ ห้องม่วงระย้า ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่
26 เมษายน 2561