มาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินไปปฏิบัติฯ

นายศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้ทรงคุณวุฒิทางวิชาชีพบัญชี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ
การศึกษามาตรการเพื่อลดผลกระทบจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงิน-กลุ่มเครื่องมือทางการเงิน
ไปปฏิบัติ ที่1/2561 ณ ห้องประชุมม่วงส่าหรี ชั้น 7 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561